subeditor@standardissuemagazine.com'

Written by Abi_B

Key 20 Kustodiev

Boris Mikailovich Kustodiev, Bolshevik, 1920.
Oil on canvas, 101 x 140.5 cm
State Tretyakov Gallery
Photo (c) State Tretyakov Gallery.

165 Views
Be the 1st to vote.
Share:
  • googleplus
  • linkedin
  • rss
  • pinterest
subeditor@standardissuemagazine.com'

Written by Abi_B